Deze webshop maakt gebruik van cookies en andere technologieën, zodat we kunnen verbeteren uw ervaring op onze sites.

Gabriëls heeft haar privacy- en cookieverklaring aangepast. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens vanaf nu ook om de diensten van nv Gabriëls & Co te optimaliseren en deze waarvoor jij kiest te personaliseren. Door op “verdergaan” te klikken of door verder te surfen, erken je deze aangepaste privacy- en cookieverklaring gelezen te hebben.

Algemene voorwaarden

De Gebruiker wordt verzocht onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Indien u jonger bent dan 18 jaar heeft u een duidelijke toestemming nodig van één van de ouders of voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan. 

Inleiding - ondernemingsgegevens

De verkoopssite https://www.webshop.gabriels.be is een website voor e-commerce die toegankelijk is via het internet en toegankelijk is voor alle gebruikers van dit netwerk (de “Site”).

De Site werd opgemaakt door de onderneming NV GABRIELS & CO, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te e 9308 HOFSTADE, Hekkestraat 41, gekend onder het ondernemingsnummer 0447.725.175 (de “Verkoper” of “wij”).

De Verkoper kan schriftelijk gecontacteerd worden op bovenstaand adres, per e-mail via info@webshop.gabriels.be of per telefoon via het nummer  053/78 98 78

De Site is gecreëerd en wordt beheerd door de Verkoper. De gebruikers van de Site (de “Gebruiker”, of “u”) mogen de informatie op het scherm van de Site bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik.

Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden wordt overeengekomen dat de Gebruiker en  gezamenlijk de "Partijen" en afzonderlijk "Partij" worden genoemd

Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site. Het raadplegen van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 11 onverkort van kracht blijven.

Minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Een bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van de mogelijke weigering door de Verkoper.

Een bestelling kan in het bijzonder niet nagekomen worden in geval van kennelijke, duidelijke foutieve prijsmelding, bij niet-betaling van voorafgaande bestellingen of andere ernstige tekortkoming van de Gebruiker met betrekking tot voorafgaande bestellingen  of in het geval dat de Verkoper van oordeel is dat artikelen te vaak werden teruggezonden of niet ontvangen of verloren werden verklaard.

Iedereen die een op de Site te koop aangeboden artikel bestelt, wordt verondersteld de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk en volledig ermee in te stemmen.

1. Voorwerp

Enerzijds regelen deze algemene voorwaarden het louter gebruik van de Site door de “Gebruiker” ervan.

Anderzijds bepalen onderhavige algemene voorwaarden de rechten en plichten van de Partijen, voortvloeiend uit de online-verkoop van de op de Site te koop aangeboden goederen (“Product” of “Producten”), zij het dan uitsluitend ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die uit dien hoofde op het internet ontstaan.

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing de verkoop via de Site door de Verkoper op Belgisch grondgebied, met uitsluiting van alle andere documenten. Als een regel ontbreekt, gelden de gebruiken van de sector "verkoop op afstand" toegepast door bedrijven met zetel op het Belgische grondgebied.

2. Bestelling

2.1. Navigeren op de site

De Gebruiker kan op de Site het productaanbod van de Verkoper bekijken. De Gebruiker kan vrij op de Site surfen zonder daarbij enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

2.2. Registratie van een bestelling

De bestelling van Producten via de Site verloopt als volgt:

Om een Product aan te kopen dient de Gebruiker het eerst toe te voegen aan het winkelmandje. Indien de gewenste Producten aan het winkelmandje zijn toegevoegd, kan de Gebruiker zijn identificatiegegevens, facturatiegegevens en leveringsgegevens invoeren. Daarna kan de Gebruiker een betaalmethode kiezen en vervolgens de betaling uitvoeren. Vanaf het moment dat de Gebruiker zijn betaalwijze heeft bevestigd, wordt de bestelling definitief gevalideerd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten.

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door de Verkoper verstuurd, uiterlijk bij levering van de Producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven. In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de Partijen is aangegaan, met inbegrip van het correcte bestelnummer. De bevestigng vormt tevens het bewijs van de koopovereenkomst die tussen de Partijen werd gesloten. 

De koopovereenkomst wordt gesloten in de taal van de Site op het moment dat de betaling wordt uitgevoerd. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd. De factuur wordt steeds per e-mail bezorgd. Ingeval de Gebruiker zijn factuur kwijt is geraakt en deze graag wil consulteren dan hij de Verkoper hiervoor contacteren en zal de Verkoper vervolgens een digitale kopie van de betreffende factuur bezorgen

In overeenstemming met het gestelde artikel 4 hierna (“herroeping van een bestelling”) heeft de Gebruiker het recht om zonder betaling van boete en zonder opgave van reden af te zien van de aankoop binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag nadat de producten zijn geleverd door de Verkoper.

Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden Product.

De Verkoper verbindt zich ertoe de op de Site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt.

3. Levering

De Producten aangekocht via de Site worden geleverd in Belgïe en de levering gebeurt door hetzij door aflevering per koerier (o.a. Bpost en GLS Express) op het leveringsadres dat door de Gebruiker werd opgegeven, hetzij door afhaling bij De Verkoper.  

In geval van levering door Bpack@Home wordt het pakket één maal bij de Gebruiker thuis of op het door de Gebruiker  aangegeven leveringsadres aangeboden. Bij afwezigheid laat de postbode een bericht na dat het pakket een dag later ter beschikking ligt in het dichtsbijzijnde postkantoor. 

De levering van pakketten met een gewicht groter dan 30kg gebeurt door GLS express Freight, VG-Logistics of via eigen transport op het leveringsadres dat door de gebruiker werd opgegeven.

Het pakket wordt één maal bij de Gebruiker thuis of op het door de Gebruiker aangegeven leveringsadres aangeboden. Bij afwezigheid wordt er een bericht nagelaten om contact op te nemen en een andere afspraak te maken.

De Gebruiker die ervoor kiest om zijn aankoop zelf op te halen, ontvangt dan een e-mail van zodra de aankoop klaar staat. Afhaaladres: Hekkestraat 41, 9308 Hofstade, België.

De Verkoper neemt de verbintenis op zich om de Producten zo spoedig mogelijk te leveren, waarbij als richttermijn een leveringstermijn van 30 dagen wordt overeengekomen. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan voormelde richttermijn. Indien een product niet op voorraad is, wordt de Gebruiker hiervan verwittigd.

Ingeval de Gebruiker meerdere producten aankoopt, kunnen deze apart geleverd worden.

Bij levering/afhaling van de aangekochte Producten dient een geldig identiteitsbewijs te worden voorgelegd. Het in ontvangst nemen van de Producten kan enkel gebeuren door diegene die de bestelling geplaatst heeft. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan een geldig identiteitsbewijs de Producten niet te overhandigen. De bestelling blijft 5 dagen ter beschikking van de Gebruiker in het afhaalpunt, waarna de Producten worden teruggestuurd naar de Verkoper.

De verzendkosten voor de levering van Producten bedragen, onder voorbehoud van wijziging ingevolge omstandigheden die buiten de wil van de Verkoper liggen (vb. verhoging kosten Bpost of GLS, verhoging personeelskosten):

  • Bestellingen tot 30 kg - 8 euro.
  • Bestellingen tot 30 kg vanaf 100 euro - GRATIS.
  • Bestellingen met een gewicht tussen 30kg en 50kg - 25 euro.
  • Bestellingen met een gewicht vanaf 50kg - 50 euro.

4. Herroeping van een bestelling / retourneren

4.1. Gestandaardiseerde informatie over het herroepingsrecht 

U hebt het recht om, zonder opgave van redenen en binnen een termijn van 14 dagen, uw bestelling te herroepen, eventueel met het doel één of meerdere van de bestelde artikelen om te ruilen.

In geval u uw bestelling herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u eventueel een andere leveringswijze gekozen hebt dan de door ons voorgestelde goedkopere standaardleveringswijze, en dit volgens de modaliteiten hieronder.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed/de goederen fysiek in bezit krijgt, hetzij het laatste goed in het bezit krijgt (wanneer u in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd).

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet u per e-mail gericht aan support@webshop.gabriels.be of per aangetekend schrijven gericht aan Gabriels NV, Hekkestraat 41, 9308 Hofstade via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de bestelling te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegd modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4.2. Gevolgen van de herroeping 

U dient ons het goed/de goederen in de originele verpakking terug te sturen,  onmiddellijk, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons de beslissing hebt te kennen gegeven om een deel van uw bestelling/uw volledige bestelling te herroepen.

Terugzending wordt gericht aan volgend adres:  NV Gabriels en Co, Hekkestraat 41, 9308 Hofstade

U draagt zelf de verzendkosten  voor de terugzending van het goed/de goederen. Niet gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd.

U bent op tijd als u het goed/de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. Vraag het bewijs van terugzending (etiket met nummer) en bewaar het zorgvuldig.

Ingeval van herroeping van de bestelling, ontvangt u alle werkelijk uitgevoerde betalingen van ons terug die u met betrekking tot het goed/de goederen tot op dat moment heeft gedaan, met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering.

De terugbetaling gebeurt onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de bestelling geheel of gedeeltelijk te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk heeft aangegeven op andere wijze terugbetaald te willen worden; in ieder geval zullen u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij het goed/de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u het goed/de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U wordt verondersteld het goed/de goederen tijdens de herroepingstermijn met dezelfde gepaste zorg te hanteren en te inspecteren zoals u dat in een winkel zou doen. U bent bijgevolg alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed/de goederen die het gevolg is van het gebruik van het goed/de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de het goed/de goederen vast te stellen.

Wij behouden ons dan ook het recht voor van u een schadevergoeding te eisen meer bepaald bij terugzending van beschadigde of vervuilde goederen, goederen die zich niet meer in de oorspronkelijke verpakking bevinden, onvolledige goederen of goederen waarvan de gebruiksaanwijzing, het montageplan en/of onderdelen of accessoires ontbreken, of, tenslotte goederen die door onachtzaamheid of verkeerd gebruik werden beschadigd of werden hersteld door derden of door uzelf.

Conform de wet kan u  het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • De levering van goederen die volgens uw specificaties vervaardigd of gepersonaliseerd zijn.
  • De levering van goederen die snel kunnen verouderen of bederven.
  • De levering van verzegelde goederen waarvan de verzegeling na de levering door u werd verbroken.
  • De levering van goederen die niet kunnen teruggestuurd worden om redenen van bescherming van de gezondheid en de hygiëne.

Bovenstaande voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel voor Producten aangekocht in de webshop.

4.3. Retourneren van beschadigde of verkeerde Producten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een Product of een andere tekortkoming bij levering (bv verkeerde levering) moeten door de Gebruiker onverwijld gemeld worden aan de Verkoper, hetzij telefonisch, hetzij via het contactformulier of via support@webshop.gabriels.be

De Verkoper zal vervolgens met de Gebruiker de nodige praktische afspraken maken voor herstel of vervanging.

5. Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Partijen zijn alle verschuldigde bedragen betaalbaar door de Gebruiker bij het plaatsen van de bestelling. De Gebruiker heeft de keuze tussen volgende manieren van betaling: betaling met een bankkaart.

De Producten kunnen op het ogenblik van de bestelling worden betaald met een bankkaart. De Gebruiker is verplicht het nummer van zijn/haar Maestro of Bancontact op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd.

6. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EUR en zijn inclusief BTW volgens het tarief van toepassing voor de Producten op datum van het plaatsen van de bestelling door de Gebruiker. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De Verkoper heeft echter het recht de prijzen die voorkomen op de Site aan te passen indien omstandigheden onafhankelijk van haar wil de kostprijs van de producten doet stijgen zoals o.m. ingeval van verhoging van leverancierskosten, stijging van de lonen, sociale lasten, transportkosten, enz.

Indien de prijsopgave fout is ten gevolge van een technische fout is er tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen. De Gebruiker kan hier geen rechten aan ontlenen.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

7. Handtekening en bewijs

Elke Gebruiker die nog geen klantnummer heeft, dient de inschrijvingsprocedure vermeld op de Site te volgen waardoor hij/zij vervolgens een klantnummer toegewezen krijgt. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Gebruiker geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. Die bekrachtiging van de Gebruiker geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de Site.

8. Aansprakelijkheid

Deze Site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Gebruiker over de activiteiten van de Verkoper.

De informatie op de Site is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de Gebruiker worden beschouwd. 

De Verkoper stelt  grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Verkoper alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de Site. U kan steeds de Verkoper contacteren Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de Site ter beschikking wordt gesteld,

De Verkoper heeft m.b.t. de toegang tot de Site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De Verkoper stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal Gebruikers. De Verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de Site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. De Verkoper draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.

De Site kan hyperlinks bevatten naar websites van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan door de Verkoper. 

De Verkoper is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De Gebruiker is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

In welke veronderstelling dan ook, zelfs in het geval van een zware fout of een ernstige tekortkoming, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot 50% van de waarde van de bestelde Producten.

9. Bescherming van de privacy

De Verkoper gebruikt uw persoonsgegevens onder meer voor het uitvoeren van uw bestelling of contract en om u op de hoogte te houden van zijn aanbod en eventuele nieuwe producten en diensten of promoties en aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren, eventueel op basis van uw marketing profiel. 

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt, u via schriftelijke aanvraag gericht aan de Verkoper, tav de Verantwoordelijke Privacy, Hekkestraat 41, 9308 Hofstade, of via e-mail gericht aan privacy@gabriels.be, zoals wettelijk voorzien, de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens, de verbetering ervan vragen en, indien van toepassing, de verwerking ervan doen beperken of uw gegevens doen overdragen

Uw recht op verzet: U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden evenals tegen het gebruik ervan voor het opstellen van marketing profielen. U kan uw verzoek hiertoe richten tot Gabriels & Co, via hierboven vermeld adres of e-mailadres. 

U kan het volledige privacy beleid van de Verkoper steeds consulteren via www.webshop.gabriels.be/privacy, via www.gabriels.be/privacy of op eenvoudig schriftelijk verzoek een kopie ervan bekomen.”

10. Intelectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de Verkoper, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper.

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Gebruikers, die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van de Verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de Verkoper.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de Site van de Verkoper door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de Verkoper.

12. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Verkoper onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van diens verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Site, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de Verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13. Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling ten alle tijden gewijzigd worden.

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

De Gebruiker erkent deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en verklaren alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

De Gebruiker verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan de Verkoper mee te delen.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van de Verkoper of overeenkomsten die met de Verkoper gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dendermonde, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


Nieuwsbrief

Volg ons